Orientačný a taxonometrický prehľad

Druh

včela medonosná

Poddruh

kraňská
(plemeno, rasa)

Ekotyp

karpatský

(horský, podhorský)

 

Línia

Carnica Martin
(zmes línií slovenskej kraňskej včely z okolia pohoria Magury a Levočských vrchov)

História línie Carnica Martin ®

Počiatok výberu a šľachtenia tejto línie sa začal v 80. tych rokoch minulého storočia. Od roku 2016 za odbornej asistencie VÚ – Včelárstva v Liptovskom Hrádku prísnou selekciou a užším výberom pomocou technickej inseminácie bolo vybraných z 30 kmeňových včelstiev 10 včelstiev, ktoré vytvorili základ pre novú a následne uznávanú líniu včiel plemennou komisiou pre plemenný chov včiel na Slovensku.

Názov línie Carnica Martin bol uznaný v januári 2022 Uznávacou komisiou pre plemenné chovy včiel po niekoľkoročnom pozorovaní a testovaní. Šľachtiteľský program prísnej selekcie v tejto línii je sprevádzaný od jej začiatkov a aj v súčasnosti podľa platných selekčných a plemenárskych kritérií. Kontrola „Čistokrvnosti“ je vykonávaná zahraničnými a aj tuzemskými certifikovanými Výskumnými ústavmi. Šľachtenie prebieha za pomoci technickej inseminácie pod dohľadom VÚ – Včelárstva v Liptovskom Hrádku.

Šľachtenie

 

Výber a selekcia sa prevádza dlhodobo z celkového počtu 50ks kmeňových včelstiev. Z toho je 60% matiek inseminovaných. Selekcia na požadované kritéria je prevádzaná v náročnom horskom prostredí v údolí medzi pohorím Magury a  Levočských vrchov. Je kladený predovšetkým dôraz na tvrdú a nekompromisnú selekciu hlavne v tomto prostredí. Lokalita selekčného prostredia 100% preverí na života schopnosť každého plemenného včelstva, ktoré je vybrané na ďalší šľachtiteľský cieľ.

Včelstvá sú chované v zateplených úľoch. Pri selekcii sa využíva aj polystyrénový úľ. Typ úľov je B. Včelstvá v danom type úľa majú možnosť naplno ukázať svoju vitalitu a životaschopnosť, produkčné a sprievodné vlastnosti (med, sila, miernosť, rojivosť a prispôsobivosť na dané životné prostredie). Šľachtenie na hore menované vlastnosti je vykonávané v spolupráci s Výskumným ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku a Združením chovateľov včelích matiek kraňskej slovenskej včely.

Vlastnosti

 

Je to včela, ktorá dobre zvláda zimné obdobie. Veľmi dobre zimuje a pokojne zvláda aj dlhé zimné obdobie, má malo zimných mŕtvoliek. V jarnom období má veľmi rýchly jarný rozvoj. Napredovanie a intenzita rozvoja je rovnocenná s ostatnými líniami včiel kraňskej rasy. Včelstvá sú aj napriek priemerným rozlohám plodu veľmi početné. Veľmi dobre dokážu využívať jarné aj letné nektárové znášky, najmä medovicové znášky.

Pochádza z prostredia častého výskytu medovicových znášok, hlavne z ihličnatých porastov, (jedľa a smrek). Početnosť si dokáže udržať aj pri nepriaznivých znáškových rokoch. Vo včelstvách sa matky dožívajú produkčného veku, aj piatich produkčných rokov, pričom v mednej produkcii vôbec nezaostávajú za včelstvami s mladšími matkami. Je málo rojivá. V miernosti a sedení na plástoch dosahuje v priemere známku 3 zo stupnice (4 – 1). Veľmi dobre stavia nové dielo. Má veľmi dobré vyvinutý čistiaci pud, hodinový priemer pri hygienickom teste sa pohybuje od 10 do 20 hodín.

Sprievodné vlastnosti

Miernosť

RozbiehavosťRojivosťRozvoj
3,443,573,88

3,77

Hodnotené podľa 4 bodovej stupnici kde 1 predstavuje najhoršie hodnotenie a 4 najlepšie hodnotenie.

Nozematóza:

Priemer za posledných 10 rokov je 13,50%. Za toto obdobie nebola nikdy vyššia ako 25%

Autorom tohto textu je Martin Maniak majiteľ línie Carnica Martin ®. Kopírovanie, zmeny a rozširovanie bez súhlasu autora sú porušením zákona o autorských právach.