Orientačný a taxonometrický prehľad

Druh

včela medonosná

Poddruh

kraňská
(plemeno, rasa)

Ekotyp

karpatský

Línia

Carnica Sokol
(zmes línií slovenskej kraňskej včely z Čergovského pohoria)

História línie Carnica Sokol

Počiatok výberu a šľachtenia tejto línie sa začal v 90. tých rokoch. Za pomoci a odborného dohľadu, Mgr. Jozefa Tarcalu a od roku 96 až po rok 2003 i za odbornej asistencie VÚ – Včelárstva v Liptovskom Hrádku prísnou selekciou a užším výberom pomocou technickej inseminácie prevádzanej Ing. Květoslavom Čermákom, Csc. bolo pre túto líniu vybraných 20kmeňnvých včelstiev ktoré tvorili východziu základňu pre túto novú uznanú a schválenú líniu včiel plemennou komisiou pre plemenný chov včiel na Slovensku.

Názov línie Carnica Sokol bol touto komisiou priznaný a schválený v roku 2004.Program prísnej selekcie v tejto línie je prevádzaný aj naďalej podľa platných selekčných a plemenárskych kritérií. Kontrola Čistokrvnosti a šľachtenie prebieha za pomoci technickej inseminácie prevádzanej vlastníkom chovu línie Carnica Sokol.

Šľachtenie

 

Výber a selekcia sa prevádza dlhodobo z celkového počtu 100ks. včelstiev. Z toho je 60% matiek inseminovaných. Selekcia na požadované kritéria je prevádzaná v náročnom horskom prostredí Čergovského prostredia. Je kladený predovšetkým dôraz na tvrdú a nekompromisnú selekciu hlavne v tomto prostredí. Lokalita selekčného prostredia 100% preverí na života schopnosť každého plemenného včelstva ktoré je vybrané na ďalší šľachtiteľský cieľ.

Včelstva sú chované v tenkostenných úľoch o hrúbke steny 2,5cm. Typ úľov Optimal a Langstroth. Počas celej včelárskej sezóny sa v plemenných včelstvách nepoužíva materská mriežka. Včelstva tak majú možnosť naplno ukázať svoju vitalitu a životaschopnosť na produkčné a sprievodné vlastnosti. (med, sila, miernosť, rojivosť a prispôsobivosť na dané životné prostredie). Šľachtenie na hore menované vlastnosti je vykonávané v spolupráci s Výskumným ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku a Združením chovateľov včelích matiek kraňskej slovenskej včely.

Vlastnosti

 

Je to včela ktorá dobre zvláda zimné obdobie. Veľmi dobre zimuje a pokojne zvláda aj dlhé zimné obdobie má malo zimných mŕtvoliek. V jarnom období ma veľmi rýchly jarný rozvoj. Napredovanie a intenzita rozvoja je rovnocenná s ostatnými líniami včiel kraňskej rasy. Včelstva sú aj napriek priemerným rozlohám plodu veľmi početne. Veľmi dobre dokážu využívať jarné aj letné nektárové znášky no najmä medovicové skoré aj neskoré medovicové znášky.

Pochádza z prostredia častého výskytu medovicových znášok, hlavne z ihličnatých porastov, (jedľa a smrek). Početnosť si dokáže udržať aj pri nepriaznivých znáškových rokoch. Vo včelstvách sa matky dožívajú produkčného veku aj do troch produkčných rokoch, pričom v mednej produkcií vôbec nezaostávajú za včelstvami s mladšími matkami. Je málo rojivá. V miernosti a sedení na plástoch dosahuje v priemere známku 3 zo stupnice (4 – 1). Veľmi dobre stavia nové dielo. Má veľmi dobré vyvinutý čistiaci pud, hodinový priemer pri hygienickom teste sa pohybuje od 10 do 18 hodín. Včelstva sú neustále selektované na vysoký čistiaci pud, (skoré odstránenie mŕtveho a chorého plodu).

Text je zverejnený pod súhlasom Vladimíra Sokola šľachtiteľa línie Carnica Sokol.